ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.12 ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรพิชิตใบประกอบวิชาชีพครู”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.12 

ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรพิชิตใบประกอบวิชาชีพครู”

ออกอากาศในวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Facebook fanpage :หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และทาง YouTube channel พุทธศาสนศึกษา โคราช 

โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาวนริศรา ดอกสันเทียะ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ดำเนินรายการโดยอาจารย์โยธิน มาหา รองประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เลขานุการหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ (เจตน์) และนางสาวภาวดี บุญฮวด (ป้อน) นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin