ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติทัต วิเศษแสง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมด้านลบของตัวละครในเรื่องมหาภารตยุทธ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin