ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ

การศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยซึ่งเดิมนั้น มีฐานะอยู่ในลักษณะหน่วยงานที่ให้บริการศึกษาจำกัดอยู่เฉพาะคณะสงฆ์และผู้ที่สนใจใฝ่รู้เท่านั้น แต่ภายหลังต่อมา  ผู้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้บริการความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยทั้งของคณะสงฆ์และของรัฐ  ได้เล็งเห็นประโยชน์ทางวิชาการและมีความตระหนักถึงคุณค่าวิชาการที่เป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมอันล้ำค่าของมวลมนุษยชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น จุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางความรู้ด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา มีความเชี่ยวชาญสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและสอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการของพระพุทธศาสนา แต่ยังมีปัญหาว่าการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาที่เกิดประสิทธิผลควรเป็นอย่างไร จึงจะสามารถรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลง และไม่ทำให้การศึกษาแขนงนี้ที่มีแนวโน้มจะถูกกลบกลืนเลือนหายไปโดยค่านิยมหรือสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ารุนแรง (Disruption) วิชาการด้านพุทธศาสนาจึงจำเป็นจะต้องรับการทบทวน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดทิศทางให้ถูกต้องตามกาลเวลา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและประชุมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการจัดศึกษาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสร่วมการเสวนา  ได้แสดงทัศนะและข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนทิศการศึกษาพระพุทธศาสนาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2565
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom  https://zoom.us/j/4131016588?pwd=bTJPS3h0OTRhTHVDZmNHVHBtUUFsdz09  
Meeting ID: 413 101 6588  Passcode: 933125

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://zhort.link/Fsz

กำหนดการ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ

วันที่ 23-24 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565: กิจกรรมสนทนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูพุทธศาสนาและกิจกรรมวันสถาปนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
08.00-08.30 น. เปิดลงทะเบียน ออนไลน์  เปิดลงทะเบียน ออนไซน์ สำหรับกรรมการดำเนินงาน
08.30-09.00 น. พิธีเปิด
09.00-12.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติการสอนของครูพุทธศาสนา วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
1. นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
2. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ครูโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
3. นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ครูโรงเรียนวัดมะขามเรียง จังหวัดสระบุรี
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา  ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
5. นายขวัญชัย คุ้มวงษา  ครูโรงเรียนบ้านโนนปีบ จังหวัดนครราชสีมา
6. นายสิทธิชัย ทวีโคตร (ผู้ดำเนินรายการ) นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
7. นายพลวัต สุริรัมย์ (ผู้ดำเนินรายการ) นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5
11.00-12.00 น. กิจกรรมทำบุญวันสถาปนาสาขาวิชา เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00- 17.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานักเรียนและงานอื่นๆ ของครูพุทธศาสนา วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
1. นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ครูโรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี
2. นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ ครูโรงเรียนสนมศึกษาคาร จังหวัดสุรินทร์
3. นางสาวสุวพัชร จี้นกิ้ม พิธีกร นักจัดรายการ เจ้าของเพจ ใบหยกงานแต่ง
4. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ ครูโรงเรียนบ้านลำทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา
5. นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพมหานคร
6. นางสาวณปภัช มิ่งขวัญ (ผู้ดำเนินรายการ) นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
7. นางสาวกัลยา คงน้ำ (ผู้ดำเนินรายการ) นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
17.00 น. ปิดกิจกรรม

วันที่ 24 มีนาคม 2565: กิจกรรมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ
08.00-08.30 น. เปิดลงทะเบียน ออนไลน์ เปิดลงทะเบียน ออนไซน์ สำหรับกรรมการดำเนินงาน
08.30-09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมการ
09.00-12.00 น. เสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาเพื่อสังคมอุดมสติ วิทยากรเสวนา
1. ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. ผศ. ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6. อาจารย์อุดม ตะหน่อง (ผู้ดำเนินรายการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
12.00- 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00- 17.00 น. เสวนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและบริการวิชาการพุทธศาสนาเพื่อสังคมอุดมสติ วิทยากรเสวนา
1. ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2. ผศ. ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6. อาจารย์อุดม ตะหน่อง (ผู้ดำเนินรายการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
16.30- 17.00 น. ปิดกิจกรรม

 

วันที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin