ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสังคมศึกษา

หลักสูตรสังคมศึกษาเดิมเป็นหมวดวิชาสังคมศึกษา สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ต่อมาในปี พ.ศ.2518 หมวดวิชาสังคมศึกษาได้ถูกแยกออกเป็นภาควิชา คือ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา และภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา

           ต่อมาใน พ.ศ.2538 ได้มีการยุบเลิกระบบการบริหารแบบภาควิชาเปลี่ยนมาเป็นการบริหารแบบโปรแกรมวิชาภาควิชาต่างๆถูกรวมเข้ามากลายเป็น “โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา” สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ.2542-2546 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาหยุดรับนักศึกษาชั่วคราวตามนโยบายมหาวิทยาลัยจนถึงปีการศึกษา 2547 จึงได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี และยังคงรับนักศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2559 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาได้เปลี่ยนกลับมาเป็นหลักสูตรสังคมศึกษาตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

            หลักสูตรสังคมศึกษามีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

             นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในด้านการผลิตบัณฑิตแล้ว หลักสูตรสังคมศึกษายังมีส่วนในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในรูปแบบๆรวมถึงภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

                         
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา

          ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education Program in Social Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย         ชื่อเต็ม    ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

                         ชื่อย่อ     ค.บ. (สังคมศึกษา)

         ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม    Bachelor of Education (Social Studies)

                         ชื่อย่อ     B.Ed. (Social Studies)

      หน่วยงานที่รับผิดชอบ​

คณะครุศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสังคมศึกษา (ค.บ. ๔ ปี)

ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แหล่งวิชาการ  สร้างสรรค์คนดี  มีคุณธรรม  นำสังคม

ปรัชญา

คณะครุศาสตร์

“สร้างนักปราชญ์  ประสาทวิญญาณครู”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์  เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม”

ปรัชญาของสาขาวิชาสังคมศึกษา

“ใส่ใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคม แสวงหาความรู้ทางวิชาการ  มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม  มีสำนึกในความเป็นไทย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม”

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาระด้านสังคมศึกษาเป็นอย่างดี มีความสนใจและตระหนักต่อปรากฏการณ์ทางสังคม สามารถวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๒. เพื่อให้บัณฑิตสังคมศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้     

๓. สนับสนุนการนำภูมิปัญญาและการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม

๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ภูมิใจในความเป็นไทย

๕. บริการวิชาการด้านสังคมศึกษาแก่สังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

๑. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก  มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี

๒. มีความรอบรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ  แก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์

๔. มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทางสังคม

๕. มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ  อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนำเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

ระบบการศึกษา

        มีการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒

        ส่วนการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐

ระยะเวลาการศึกษา

        ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ  แต่ไม่เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

การลงทะเบียนเรียน

        ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษา หรือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๑๓๘ หน่วยกิต

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียน30  หน่วยกิต

062101

ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062102

พลเมืองที่เข้มแข็ง

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062203

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062204

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062205

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062306

การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062307

สุนทรียะ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062308

การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062309

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

062310

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

1)  กลุ่มวิชาชีพครู เรียน 28 หน่วยกิต

100101

ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100102

จิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100103

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100104

การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100205

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100206

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100207

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100208

การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100309

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

3(2-2-5)

หน่วยกิต

100310

ครุนิพนธ์

1(0-2-1)

หน่วยกิต

      2)  กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรียน 13 หน่วยกิต

101301

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน

1(45)

หน่วยกิต

101402

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6(270)

หน่วยกิต

101403

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(270)

หน่วยกิต

3)  กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต

          - วิชาเอกบังคับ  เรียน 40 หน่วยกิต

212121

วิธีการทางประวัติศาสตร์

1(0-2-1)

หน่วยกิต

212122

ประวัติศาสตร์ไทย

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212131

ภูมิศาสตร์กายภาพ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212132

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212141

กฎหมายเบื้องต้น

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212142

การเมืองการปกครองไทย

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212151

หลักสังคมวิทยา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212161

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

หน่วยกิต

 212211

ศาสนศึกษา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212212

หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212271

การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212272

นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212373

วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212374

การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

          - วิชาเอกเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

212013

จริยศาสตร์ในศาสนา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212023

อารยธรรมโลก

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212024

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212025

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212026

ประวัติศาสตร์สากล

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212033

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212034

สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212052

วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212053

ความเป็นสกลทรรศน์

3(2-2-5)

หน่วยกิต

212062

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

3(2-2-5)

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า6  หน่วยกิต

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาสังคมศึกษา อาคาร 36 ชั้น 6

Telephone : 044 009 009 # 3661 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin