ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2526 ต่อมาปีพ.ศ.2532 เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี

               ในปีพ.ศ.2542 ได้เปิดหลักสูตรวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 30 คน เพราะมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในจังหวัดนครราชสีมามีนิคมอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจการค้า ธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่นอยู่เกือบ 100 บริษัท ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น

               หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ เน้นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและการอบรมอาจารย์ผู้สอนจากมูลนิธิญี่ปุ่น

               ในปีพ.ศ.2551 หลักสูตรได้ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาได้ลงนามในสัญญามอบทุนการศึกษากับชมรมผู้ปกครองอุปถัมภ์จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทางชมรมฯจะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นที่มีผลการเรียนดีเด่นปีละ 2 คน โดยให้ทุนปีละครั้งจนจบการศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

               ในปีพ.ศ.2553 หลักสูตรได้ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยได้ลงนามในสัญญา (MOU) กับมหาวิทยาลัยยะมะนะฌิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการนี้จะมีส่วนเสริมในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้น

               หลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบัณฑิตที่พร้อมสำหรับการทำงานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/โปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุุน

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุุน 
                        ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Japanese

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุุน) ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุุน) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Japanese) ชื่อย่อ B.A. (Japanese)

3. วิชาเอก ภาษาญี่ปุุน

4. จ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

       5.2 ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุุน

        5.3 การรับเข้าศึกษา 2 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

         5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
  
    6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

      6.3 คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554

      6.4 สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555

       6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555

       6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งที่ 2 ในการประชุมครั้งที่2/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2557 (หลังเปิดสอน 2 ปี)

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานบริษัท ล่าม นักแปล ผู้ประสานงาน เลขานุการ มัคคุเทศก์ ครู อาจารย์ และอาชีพอื่นที่ใช้ภาษาญี่ปุุน

............................................................

โครงสร้างหลักสูตร

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

  1) หมวดวิชาศึกษทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30    หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาภาษา   9-12 หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3-6 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6-9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ   3 หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ    
      1) แบบเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า   105 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเอกบังคับ    75 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเอกเลือก   24 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
      2) แบบเอก-โท ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต
        - กลุ่มวิชาเอกบังคับ   69 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาเอกเลือก   12 หน่วยกิต
     - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
 3) วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาบังคับ   15 หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาเลือก   3 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาคาร 36 ชั้น 7

Telephone : 044 009 009 #  

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin