ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรภาษาจีน

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

  ข้อมูลทั่วไป

         รหัสและชื่อหลักสูตร

                    รหัสหลักสูตร 25501481105758 

                    ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน

                    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Art Program in Chinese
 

          ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                    ภาษาไทย ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีน)ชื่อย่อ   ศศ.บ. (ภาษาจีน) 

                   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Bachelor of Arts (Chinese) ชื่อย่อ   B.A. (Chinese)

          วิชาเอก (ถ้ามี)

                   -

          จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                  132 หน่วยกิต

         รูปแบบของหลักสูตร

                   รูปแบบ

                          หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปี

                   ประเภทของหลักสูตร

                          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

                  ภาษาที่ใช้

                         จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

               การรับเข้าศึกษา

                         รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

               การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

                         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

                 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

                         เป็นหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

                         เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

                     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม

                           ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

                           ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

                           ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

                     คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

                     สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

                     สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2560/ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2560

           ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

                     ปี พ.ศ. 2562 (หลังเปิดสอน 2 ปี)

           อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน ได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แบ่งตามลักษณะงานดังนี้

                            งานบริการที่ต้องใช้ภาษาจีนเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานภาคพื้นดินประจำสายการบิน พนักงานโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ล่าม หรือมัคคุเทศก์
                            งานสนับสนุนวิชาการที่ต้องใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ผู้แปลเอกสาร หรือ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่การทูต นักการทูต หรือบริษัทต่างๆ
                            งานทางด้านการศึกษาโดยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน เช่น ครูสอนภาษาจีนตามสถาบันสอนพิเศษ หรือสถาบันของภาครัฐและภาคเอกชน

                            อาชีพอิสระ เช่น ผู้แปลเอกสาร

              สถานที่จัดการเรียนการสอน

                           อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และอาคารเรียนรวมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

              สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตร

                          สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                               ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้(พ.ศ. 2560-2564)ได้มี
การกำหนดบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของประเทศไทย บริบทภายในอันได้แก่ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต้สมมุติฐาน 

1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 2) การลงทุนภาครัฐ 
3)ราคาน้ำมันโดยเฉลี่ย 4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว 5) การลงทุนของภาคเอกชน 6) กำลังแรงงานลดลง 

                                ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ4.3) -2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น จากยุทศาสตร์สำคัญที่เน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้(พ.ศ. 2560-2564)จึงได้มีการกำหนดบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นโมเดลในการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากดั้งเดิมไทยแลนด์1.0 เน้นภาคการเกษตรต่อมาเป็นไทยแลนด์2.0เน้นเศรษฐกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเบาจนเข้าสู่ไทยแลนด์3.0ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักและจะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Value–Base Economy)ให้ได้ภายใน3-5ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบ คือ 1) เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิม(Traditional Farming)สู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) 2) เปลี่ยนแปลงTraditional SMEs ที่รัฐต้องช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่การเป็น           Smart Enterprise และ Start ups ที่มีคุณภาพสูง 3) เปลี่ยนแปลงจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่ High Value Services และ 4) เปลี่ยนแปลงจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง และได้กำหนดเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1)กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 2)กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์    3)กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม               4)กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยี เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 
                  จากทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาษาต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการในงานด้านต่างๆของประเทศให้สำเร็จและปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในความเจริญทุกๆด้าน ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการที่คนในชาติจะใช้ภาษานี้เพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนยุทศาสตร์ของชาติ เปลี่ยนแปลงทิศทางของเศรษฐกิจเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 การผลิตคนที่มีความรู้ มีทักษะภาษาจีนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

          สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

                  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้(พ.ศ. 2560-2564)ได้มี
การกำหนดบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตของประเทศไทย บริบทภายนอกอันได้แก่                   
                 1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก 2) การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operation Technologyหรือเรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์และอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน    
                 3) ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้นโดยมีทั้ง 
                    3.1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
                    3.2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญหลายๆประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งทางผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและโอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและภูมิภาคในระยะต่อไป 
                    3.3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
                    3.4) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
                    3.5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติและความเชื่อในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
ดังนั้นจากทิศทาง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น ภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ติดต่อ แลกเปลี่ยนระหว่างคนในระดับภูมิภาคและระดับโลก การขยายตัวของบทบาทภาษาจีนในเวทีโลกจึงมีมากขึ้นเพื่อเตรียมคนให้เพียงพอรองรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเป็นเตรียมคนให้สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลง

              ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
    มหาวิทยาลัย

                การพัฒนาหลักสูตร

                          จัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านสังคมศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ให้ทักษะ ความรู้ ภาษาจีนในการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาจีน ทั้งในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจ  การบริการ การอุตสาหกรรม การขนส่ง การสื่อสาร เทคโนโลยี และเทคโนโลยีการสื่อสาร การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน ที่มีการใช้บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาจีนในการปฏิบัติงาน และการผลิตบัณฑิตให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส         โลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดนมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทยดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

                ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

                            ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศด้านสังคมศาสตร์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกลเป็นสากลมีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่นมีทักษะทางวิชาการวิชาชีพ วิชาชีวิต มีความสามารถทางภาษาต่างประทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ใช้งานได้  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะธรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัย 
         รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/หลักสูตรอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/
หลักสูตรอื่น
          รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะอื่น/หลักสูตรอื่น

              หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียน ได้แก่

                     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชา ภาษา จำนวน 1 รายวิชา 
                     หมวดวิชาโท                                      จำนวน 5 รายวิชา
                     หมวดวิชาเลือกเสรี                              จำนวน 3 รายวิชา

           รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะอื่น/หลักสูตรอื่น   ไม่มี 

      การบริหารจัดการ

              มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยได้ทราบว่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้จัดรายวิชาโทสำหรับสาขาวิชาอื่นเพื่อนักศึกษานอกหลักสูตรที่มีความสนใจเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกภาษาจีนและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีได้เลือกเรียนรายวิชาภาษาจีนกลางพื้นฐาน ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                                ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร                                           

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา 
สร้างคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมสู้งาน รอบรู้วิชาการภาษาจีน 
1.2  ความสำคัญ 
       หลักสูตรนี้เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังจะก้าวมาเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระดับอาเซียน ทวีปเอเชียและทั่วโลก เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองสังคมและท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร การทำงานการประกอบอาชีพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.3.2 สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความสามารถพื้นฐานเพียงพอในการทำงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
      1.3.3 สามารถนำความรู้ภาษาจีนไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1.3.4 มีความคิด มีวิจารณญาณ มีความใฝ่รู้ สามารถแก้ปัญหาที่ประสบอย่างมีเหตุผลและดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
 1.3.5 มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆรู้จักคิดวิเคราะห์ เลือกใช้ข้อมูล การอ้างอิงแหล่งข้อมูล การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตและการทำงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบการศึกษา 4 ปี
2.1 แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.   ปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนให้มีมาตรฐานสอดคล้องที่ สกอ. กำหนด - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการทำงานและการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโปรแกรมวิชาภาษาจีน
- รายละเอียดรายวิชา(มคอ.03)
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของโปรแกรมวิชา
3.   ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลก - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านภาษาจีน - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ 
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานของบัณฑิต 
- สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาจีนไม่น้อยกว่าระดับ 4
- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4.   พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการ การวิจัย ให้มีประสบการณ์จากการนำความรู้ทางภาษาจีนไปปฏิบัติงานได้จริง - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก
- อาจารย์สายผู้สอนมีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่สอน - ผลงานวิจัย และงานบริการวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำของหลักสูตร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร มีพัฒนาคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น  เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวจีนเป็นไปตามเกณฑ์
- ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
 
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ 
- ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
                เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
 
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
     ในระดับมัธยมศึกษามีเพียงบางโรงเรียนเท่านั้นที่เปิดทำการเรียนการสอนภาษาจีนส่งผลให้นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนมีความรู้พื้นฐานในภาษาจีนไม่เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนเคยเรียนภาษาจีนมาแล้วในขณะที่นักศึกษาบางคนยังไม่เคยเรียนมาก่อนจึงเกิดการปรับตัวที่แตกต่างกัน นักศึกษาที่มาเรียนโดยไม่ได้มีความตั้งใจศึกษา ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน ทำให้เมื่อเรียนไปแล้วต้องลาออก 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
                     2.4.1 ทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
      2.4.2 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาและจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน เทคนิคการเรียนภาษาจีน
          2.4.3 จัดชั่วโมงการเรียนเสริมภาษาจีนสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเรียนนอกเวลาเรียน จัดโครงการคลินิกภาษาจีน
      2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา
2.4.5 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทราบถึงโอกาสที่ดีในการทำงานเชิญรุ่นพี่หรือศิษย์เก่ามาแนะแนวอาชีพเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความพยายามที่จะเรียนให้สำเร็จ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
- ภาคปกติ ปีละ 70 คน
 
ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1 70 70 70 70 70
ชั้นปีที่ 2 - 70 70 70 70
ชั้นปีที่ 3 - - 70 70 70
ชั้นปีที่ 4 - - - 70 70
รวมจำนวนนักศึกษา 70 140 210 280 280
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสำเร็จการศึกษา - - - - 70
 
2.6 งบประมาณตามแผน
1) งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
รายการ งบประมาณประจำปี
2560 2561 2562 2563 2564
งบดำเนินงาน
  - หมวดค่าตอบแทน 399,000 798,000 1,197,000 1,596,000 1,596,000
  - หมวดค่าใช้สอย 266,000 532,000 798,000 1,064,000 1,064,000
  - หมวดค่าวัสดุ 465,500 931,000 1,396,500 1,862,000 1,862,000
  - หมวดค่าสาธารณูปโภค 66,500 133,000 199,500 266,000 266,000 
งบลงทุน
  - หมวดครุภัณฑ์
133,000
266,000
399,000
532,000
532,000
รวมทั้งสิ้น 1,330,000 2,660,000 3,990,000 5,320,000 5,320,000
 
2) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร
19000        บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา 
ใช้ระบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา เปิดให้เฉพาะหลักสูตรที่ดำเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาภาษาจีนโดยต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์                 เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน8ปี
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132            หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาภาษา 9-12   หน่วยกิต
                - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6-9   หน่วยกิต
                - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3-6   หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6-9   หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ 3   หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54             หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 36   หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6   หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
1) ความหมายของเลขประจำวิชา
                -  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลขประจำวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้
      ลำดับเลขตำแหน่งที่    1   หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข 0 เป็นเลขของหมวดวิชา
      ลำดับเลขตำแหน่งที่ 2-3   หมายถึง   กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
               เลข  01   หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษา
               เลข  02   หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                                    เลข  03   หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                                    เลข  04   หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                    เลข  05   หมายถึง   กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
        ลำดับเลขตำแหน่งที่ 4-6   หมายถึง   ลำดับรายวิชาในกลุ่มวิชา
 
 
                -  หมวดวิชาเฉพาะ
 เลขประจำวิชาในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา ภาษาจีนประกอบด้วยเลข 6             หลัก มีความหมายดังนี้
 ลำดับเลขตำแหน่งที่ 1-3 ของสาขาวิชาภาษาจีนคือ 210
 ลำดับเลขตำแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก
เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 1
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 2
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 3
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 4
เลข 5 หมายถึง ชั้นปีที่ 5 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 5
 ลำดับเลขตำแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา
เลข 1 หมายถึง รายวิชาบังคับ
เลข 2 หมายถึง ด้านภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
เลข 3 หมายถึง ด้านวัฒนธรรมและจีนศึกษา
เลข 4 หมายถึง ด้านธุรกิจและการบริการ
เลข 5 หมายถึง ด้านการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เลข 6 หมายถึง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เลข 7 หมายถึง วิชาโท(สำหรับสาขาวิชาอื่น)
 ลำดับเลขตำแหน่งที่ 6 หมายถึง ลำดับของวิชาในกลุ่มย่อย
 

                                                           

 

 

 

                 

                           

 

                     

 

 

    

 

 

                         

 

 

 

                         

 

                       

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาภาษาจีน อาคาร 36 ชั้น 7

Telephone : 044 009 009 # 3673 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin