ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรทัศนศิลป์

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

 
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาทัศนศิลป์ อาคาร 26 

Telephone : 044 009 009 # 2630 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin