ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

 

ประวัติ

ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

 1. ยุควิทยาลัยครู (2502 –2535)

เมื่อปี 2502 “โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา” ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “วิทยาลัยครูนครราชสีมา” มีการจัดหน่วยงานวิชาการเป็นคณะ  3 คณะ  คือ  1. คณะวิชาครุศาสตร์  2. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์ “วิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา” เป็นหมวดวิชาวิชาหนึ่งในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  แต่ยังไม่พบหลักฐานว่ามีการจัดรหัสและชื่อวิชาอย่างไรในวิทยาลัยครู นครราชสีมา จนกระทั่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518  มีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการของวิทยาลัยครูใหม่   ได้ยกระดับหมวดวิชาจัดตั้งเป็นภาควิชา  จึงเกิด “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยครูนครราชสีมา  และวิชาเฉพาะเอกในสาขาวิชาสังคมศึกษาภาควิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา มีห้องสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ ชั้น 1  อาคาร 2 มีอาจารย์  2 ท่านคือ

 1. อาจารย์บุญเลี้ยง พุทธจันทร์(25??– 2543 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาริณี พันธ์ดี (25?? – 2545 เกษียณอายุราชการ) เสียชีวิตแล้ว 28 มีนาคม 2559

หลักสูตรสภาการฝึกหัดครูปี 2519  และหลักสูตรปรับปรุง 2524 เรียก “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการสอน  8 รายวิชา  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ  “ปรัชญา+(รหัส)+(ชื่อวิชา)”  เช่น ปรัชญา 101 ปรัชญาเบื้องต้น,  ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป (สภาการฝึกหัดครู, 2524) ตามหลักสูตรกรมการฝึกหัดครู 2528 และหลักสูตรปรับปรุง 2531 “ภาควิชาปรัชญาและศาสนา”  มีรายวิชารับผิดชอบ 7 รายวิชา รวมอยู่ในกลุ่มวิชา “วิชาปรัชญา ศาสนาและประเพณี” ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 267 เช่น 2671101 ปรัชญาเบื้องต้น, 2672102 ตรรกวิทยาทั่วไป (กรมการฝึกหัดครู, 2531)

 1. ยุคสถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2535- 2547)

ในปี 2535 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  “วิทยาลัยครูนครราชสีมา”  จึงเปลี่ยนเป็น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” ตามพระราชบัญญัติต้องมีการจัดหน่วยงานบริหารวิชาการใหม่  ให้ยุบภาควิชาทั้งหมดแล้วจัดบริหารวิชาการเป็นโปรแกรมวิชาตามการเปิดวิชา เอก  ส่วนภาควิชาที่ไม่ได้เปิดวิชาเอกแต่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เรียกว่า “กลุ่มวิชา” ปี 2538 อาคาร 2 ถูกรื้อถอนไปหน่วยงานในอาคาร 2 เดิมจึงย้ายไปอาคาร 14 และอาคารอาคารอื่น ๆ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” ได้ย้ายสำนักงานมาที่ ชั้น 2 อาคาร 14 ห้อง 14.21 ในปี 2536 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ได้ใช้หลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ 2536  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” มีวิชาในความรับผิดชอบ  4 รายวิชา ในหมวดวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” วิชาด้านปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ใช้รหัสสามตัวแรก 151 และ 152  เช่น 1510101  ปรัชญาเบื้องต้น, 1520201 พุทธศาสน์ (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2536)

หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 2542  ได้กำหนดให้กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนารับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ใช้รหัสและชื่อวิชาระบบ “รหัส 7 หลัก + ชื่อวิชา” ซึ่งวิชาด้านปรัชญา  ศาสนา และเทววิทยาเพียงหนึ่งวิชานั้น  คือ 1500104 ความจริงของชีวิต (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2544) ในปี 2545  และย้ายสำนักงานขึ้นไปชั้น 3 ห้อง 14.31  เพราะห้อง 14.21 เดิมคับแคบและกับมีอาจารย์มากขึ้น  ในระยะนี้ “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  มีอาจารย์เพิ่มขึ้นมากตามภาระงานการเรียนการสอนของสถาบัน  คือ
1. อาจารย์นิวัติ ทองวล (2535 – ปัจจุบัน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์ นวะบุศย์ (2540 -2561) เสียชีวิตแล้ว 3 มกราคม 2561
3. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ( 4 มิถุนายน 2543 – ปัจจุบัน)
4. อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล (4 มิถุนายน 2544 – ปัจจุบัน)
5. อาจารย์วาสนา วงษ์ยิ้มย่อง (2545 – 2550 ย้ายไปสังกัดโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา)
6. อาจารย์วุฒิไกร  ไชยมาลี (5 มิถุนายน 2545 – ปัจจุบัน)

 1. ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2547 – ปัจจุบัน)

ในปี 2547 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2547 “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา” เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมากนัก  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา”  ยังคงใช้ชื่อเดิมและมีภาระเหมือนเดิมทุกประการ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  2549  “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” รับผิดชอบการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 1 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  คือ 150201 จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2555)  ปี 2552 ได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจารย์โยธิน มาหา (วันที่ 1 มิถุนายน 2552) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมกลุ่มวิชาวิชาปรัชญาและศาสนาได้พิจารณาบริบทต่าง ๆ  และความเป็นไปได้ในการเปิดวิชาเอก เห็นว่าเป็นช่วงการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.)  และจำนวนของผู้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมากโดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)  ที่ประชุมจึงตกลงจะเปิดวิชาเอกพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ได้มอบหมายให้อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เป็นผู้จัดทำข้อมูลและทำร่างหลักสูตร

 

ประวัติสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  

การก่อตั้ง

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา “กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา” ซึ่งเป็นการตั้งชื่อโปรแกรมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ตั้งตามชื่อวิชาเอก ด้วยเหตุผลว่าโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา อาจเปิดสาขาวิชาเพิ่มได้อีกโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมวิชาใหม่ ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับนักศึกษาทั้งหมด  2 หมู่เรียน ๆ ละ 45 คน รวม  90 คน  มีนักศึกษามารายงานตัวเข้าศึกษา 90คน “โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา”  จึงถือว่าได้ตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์  นับตั้งแต่วันที่  วันที่  23 มีนาคม  2555 ต่อมาอาคาร 14 ได้รับอนุมัติให้ทำการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใหม่ ห้องสำนักงานโปรแกรมฯ จึงย้ายไปที่ อาคาร 5  ชั้น 4 ห้อง 5.46 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 และต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 หลังจากอาคาร 36 ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สร้างเสร็จแล้ว ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจึงย้ายห้องสำนักงานไปยัง อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.05 พร้อมทั้งใช้อาคาร 36 ชั้น 6 ห้อง 36.06.04 เป็นห้องปฏิบัติการทางพระพุทธศาสนด้วยจำนวน 1 ห้อง ซึ่งถือว่าเป็นวาระครบรอบ 5 ปี แห่งการก่อตั้งสาขาวิชา โดยเปลี่ยนระบบการบริหารแบบโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารงานแบบสาขาวิชา โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพศึกษา

คณาจารย์

ปี 2555 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน คือ อาจาย์บัญญัติ อนนท์จารย์  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ปี 2556 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556

ปี 2557 ทางสาขาวิชาได้รับอาจารย์เพิ่มอีก 1 คน  คือ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ในปี 2560 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560

ในปี 2560 มีคณาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คืออาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ในปี 2561 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คืออาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มหนึ่งคนคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562

ในปี 2562 มีอาจารย์ของสาขาวิชาลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน คืออาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ เข้าศึกษาต่อระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การรับนักศึกษาและสำเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษารุ่นที่ 1 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 90 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งในจำนวน 76 คนนี้มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  2 คนคือ

 1. นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย เกรดเฉลี่ย 3.68
 2. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง เกรดเฉลี่ย 3.64

ในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารุ่นที่ 2 ผู้ที่เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 45 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน  ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม เกรดเฉลี่ย 3.84
 2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นางสาวทัศวรรณ สินมะเริง เกรดเฉลี่ย 3.75
 4. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ เกรดเฉลี่ย 3.72
 5. นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก เกรดเฉลี่ย 3.72
 6. นางสาวแสงเดือน ปลั่งกลาง เกรดเฉลี่ย 3.63

ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารุ่นที่ 3 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 37 คน และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน จากที่เข้ามาครั้งแรก 37 คน ซึ่งในรุ่นนี้มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวนทั้งหมด 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวพรรณทิพา เกาแกกูล เกรดเฉลี่ย 3.86
 2. นางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ เกรดเฉลี่ย 3.70
 4. นางสาวมัลลิกา บุญมามอญ เกรดเฉลี่ย 3.66

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวชุติมา ศรีพลกรัง เกรดเฉลี่ย 3.59
 2. นางสาวธัญวรัชนก แก่นคำ เกรดเฉลี่ย 3.56
 3. นายสุเมธ เงินงอกงาม เกรดเฉลี่ย 3.48
 4. นางสาวปวีณา ดีสภา เกรดเฉลี่ย 3.45
 5. จ่าสิบเอกฤกษ์ดี แก้วน้อย เกรดเฉลี่ย 3.45
 6. นางสาวรุ่งทิพย์ สุรนารถ เกรดเฉลี่ย 3.38

ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารุ่นที่ 4 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 22 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 21 คน มีผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอยู่  5 คนคือ

 1. นายเอกพล สมการ เกรดเฉลี่ย 3.99
 2. นางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน เกรดเฉลี่ย 3.81
 3. นางสาวนิตยา อ่ำสันเทียะ เกรดเฉลี่ย 3.71
 4. นางสาวจริยา พันธ์ไธสง เกรดเฉลี่ย 3.70
 5. นายธนากร ปาเส เกรดเฉลี่ย 3.67

นอกจากนั้นแล้วในรุ่นนี้ยังมีที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง อีก 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ เกรดเฉลี่ย 3.55
 2. นายชนะชัย คงดี เกรดเฉลี่ย  3.53
 3. นางสาวจรรยาลักษณ์ ภูสมมาตร์ เกรดเฉลี่ย 3.52
 4. นางสาวยุวลี หมั่นการ เกรดเฉลี่ย 3.52
 5. นางสาวรัตนา ชาติโคกสูง เกรดเฉลี่ย 3.51
 6. นางสาวเพชรไพลิน มานา เกรดเฉลี่ย 3.44

ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารุ่นที่ 5 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 27 คน

ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารุ่นที่ 6 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 28 คน

ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารุ่นที่ 7 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 19 คน

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารุ่นที่ 8 เข้ามารายงานตัวครั้งแรกจำนวน 34 คน

ผลงานศิษย์เก่า

ในรุ่นที่ 2 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีศิษย์เก่า จำนวน 3 คนที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
2. นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านโคกระกา ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3. นางสาววรกาญจน์ ถนอมสัตย์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ซึ่งถือว่าเป็น 3 คนแรกที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ของสาขาวิชา

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 นางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์ บรรจุเป็นข้าราชการครู ในการเรียกบรรจุครั้งที่ 2 ของการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 กศจ.ขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองคู ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 4 กศจ.สระบุรี ณ โรงเรียนชุมชนหนองโดน (ประมาณราษฎร์บริบาล) หมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. นครราชสีมา บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ม.1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. ปทุมธานี บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่ที่ 14 บ้านคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรทิทย์ ทองน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ.สมุทรปราการ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 154 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้ไปรายงานตัวเพื่อเตรียมบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยบรรจุทำงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 41 ถนนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ในเดือนตุลาคม 2562 มีศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ในวันที่  4 ตุลาคม 2562 ประกอบไปด้วย

 1. นายปฏิธาน คณานุรักษ์ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 2. นางสาวจันทนิภา จันทร์อาจ บรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อ นางสาวรวิวรรณ มีแก้ว ได้บรรจุเป็นครูผู้สอน พนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 70 ซอยมิตรภาพ 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยในการเรียกบรรจุครั้งที่ 10 ของ กศจ.สระบุรี บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อกระโดน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวมณฑารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ได้บรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา บรรจุ ณ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีศิษย์เก่าจำนวน 2 คน คือ นางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ. นครราชสีมา โดยนางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา  บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนคีรีวัฒนา หมู่ที่  5 บ้านบ้านหนองจอก ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี หมู่ที่  6 บ้านละหานปลาค้าว  ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีศิษย์เก่าจำนวน 1 คน คือ นางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 ในเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ.2561 ของ กศจ.ปราจีนบุรี โดยนางสาววิไลพร เอี่ยมสุวรรณ บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดศรีมงคล หมู่ที่ 9 บ้านเนินอุดม ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

เดือนมกราคม 2563 นางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการ ของ กศน.จังหวัดนครราชสีมา โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) 2555  ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (5 ปี) 2560 ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4 ปี) 2562 ดาวโหลดหลักสูตรฉบับเต็มได้ที่นี้

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ชั้น 6 

ห้อง 36.06.05 และห้อง 36.06.04

Telephone : 044 009 009 # 3662 


เว็บไซต์ http://www.buddhiststudies-nrru.net
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin