ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาคาร 36 ชั้น 5

Telephone : 044 009 009 # 3653 

Facebook : https://www.facebook.com/Nrru-Business-English-145308549347867/

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin