ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์

ประวัติของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นโปรแกรมที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) อันเป็นหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะสายสังคมศาสตร์และเป็นหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2542 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองอัตราเงินเดือนตามวุฒิแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2542 และสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภาอันเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพกฎหมายได้รับรองมาตรฐานให้ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรได้กำหนดชื่อเรียกตามหลักสูตรวิชานิติศาสตร์ว่า “หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต” ตั้งขึ้นครั้งแรกปีการศึกษา 2542 โดยมีพันธกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมและคุณธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร 25501481105321
ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม   นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ   น.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Bachelor  of  Laws
ชื่อย่อ   LL.B.
 

วิชาเอก

ไม่มี
 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

139 หน่วยกิต
 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปี พ.ศ. 2562 
 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
1) ข้าราชการตำรวจหรือทหารระดับสัญญาบัตร
2) พนักงานฝ่ายปกครอง
3) นิติกรหรือปรึกษากฎหมาย 
4) เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
5) เจ้าพนักงานคุมประพฤติ 
6) เจ้าพนักงานคดีปกครอง 
7) เจ้าพนักงานบังคับคดี 
8) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
9) เจ้าพนักงานที่ดิน
10) เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
11) เจ้าพนักงานงานตรวจเงินแผ่นดิน
12) เจ้าพนักงานสรรพกร
13) เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

บัณฑิตทางนิติศาสตร์  มีความยุติธรรม  เป็นหลักนำสังคม

ความสำคัญ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายจะผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแขนงต่าง ๆ สามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาสังคม โดยการช่วยปกป้อง พิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การช่วยเหลือปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบในวิชาชีพนักกฎหมายและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 1.3.2 มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทาง 
มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง 
การใช้และการตีความกฎหมาย การเทียบเคียงและการค้นหาหลักเกณฑ์หรือทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ
มีความสามารถในการปรับตัวในสังคม 
มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในด้านการศึกษา 
การค้นคว้า การสื่อสาร และการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
 
 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ได้แก่ 
- ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
- ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
- ภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม

 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

           เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

การดำเนินการหลักสูตร

 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการปกติ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตดำเนินการมาครบรอบระยะเวลา 4 ปี พบว่า ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ามีดังนี้ 
 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษารายวิชาสังคมศึกษา และมีความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม เช่น กฎหมาย ศาสนา ศีลธรรม   และ จารีตประเพณี ไม่เพียงพอ
นักศึกษาแรกเข้าไม่สามารถปรับตัวเป็นนักศึกษากฎหมาย และยังไม่เข้าใจธรรมชาติของการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของหลักสูตรอย่างเพียงพอ

 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00  
 นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการปฐมนิเทศหรือผ่านการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านกฎหมาย วิธีการศึกษาวิชากฎหมาย และการวัดผลและการประเมินผล ก่อนเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรก

 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ภาคปกติ ปีละ 110 คน

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

                โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

    - กลุ่มวิชาภาษา

    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    - กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ

9-12

6-9

3-6

6-9

3

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2)  หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

103

หน่วยกิต

    - กลุ่มวิชาเอกบังคับ

    - กลุ่มวิชาเอกเลือก

    - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

85

12

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

1) ความหมายของเลขประจำวิชา

                          (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ตัวเลขประจำวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้

ลำดับเลขตำแหน่งที่    1   หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข 0 เป็นเลขของหมวดวิชา

ลำดับเลขตำแหน่งที่  2-3   หมายถึง   กลุ่มวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลข  01   หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษา

เลข  02   หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เลข  03   หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

เลข  04   หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลข  05   หมายถึง   กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 4-6   หมายถึง  ลำดับรายวิชาในกลุ่มวิชา

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

เลขประจำวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 6 หลัก มีความหมายดังนี้

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 1-3 ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คือ 217

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 4 หมายถึง เป็นชั้นปีหรือความยาก

เลข 1  หมายถึง  ให้เรียนในชั้นปีที่ 1 หรือความยากระดับเบื้องต้น

เลข 2  หมายถึง  ให้เรียนในชั้นปีที่ 2 หรือมีความยากเพิ่มขึ้นกว่าระดับเลข 1

เลข 3  หมายถึง  ให้เรียนในชั้นปีที่ 3 หรือมีความยากเพิ่มขึ้นกว่าระดับเลข 2

เลข 4 หมายถึง ให้เรียนในชั้นปีที่ 4 หรือมีความยากเพิ่มขึ้นกว่าระดับเลข 3

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 5 หมายถึง เป็นกลุ่มย่อยประเภทกฎหมาย

แบ่งกลุ่มเป็นเลข  ดังนี้

กลุ่ม 0    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายที่จัดให้หลักสูตรอื่น

กลุ่ม 1    หมายถึง  กลุ่มวิชาหลักทั่วไปแห่งกฎหมาย

กลุ่ม 2    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง

กลุ่ม 3    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายอาญา

กลุ่ม 4    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

กลุ่ม 5    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

กลุ่ม 6    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ

กลุ่ม 7    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่ม 8    หมายถึง  กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/เกี่ยวกับการพัฒนา/เกี่ยวกับชุมชน

กลุ่ม 9    หมายถึง  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 6 หมายถึงเป็นลำดับของวิชาของกลุ่มประเภทกฎหมาย

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

              ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต ดังนี้

1.  กลุ่มวิชาภาษา

เรียน

9-12

หน่วยกิต

     1.1  บังคับ

 

9

หน่วยกิต

001001

001002

001003

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

     1.2  เลือก

 

0-3

หน่วยกิต

001004

001005

001006

001007

001008

001009

001010

001011

001012

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ

ความงดงามทางภาษาไทย

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ภาษาเขมรพื้นฐาน

ภาษาฮินดีพื้นฐาน

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน

ภาษาลาวพื้นฐาน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เรียน

6-9

หน่วยกิต

    2.1  บังคับ

 

6

หน่วยกิต

002001

วิถีแห่งชีวิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต

002002

ท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)

หน่วยกิต

    2.2  เลือก

 

0-3

หน่วยกิต

002003

จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต

002004

มนุษย์กับสุนทรียภาพ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

เรียน

3-6

หน่วยกิต

    3.1 บังคับ

 

3

หน่วยกิต

003001

การเป็นพลเมือง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

    3.2 เลือก

 

0-3

หน่วยกิต

003002

สังคมโลกอนาคต

3(3-0-6)

หน่วยกิต

003003

มนุษย์กับอารยธรรม

3(3-0-6)

หน่วยกิต

003004

อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

หน่วยกิต

003005

กฎหมายในการดำรงชีวิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต

003006

แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เรียน

6-9

หน่วยกิต

     4.1  บังคับ

 

6

หน่วยกิต

004001

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

หน่วยกิต

004002

การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

     4.2  เลือก

 

0-3

หน่วยกิต

004003

การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย

3(2-2-5)

หน่วยกิต

004004

 

สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืนแห่งชีวิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต

004005

อาหารเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต

004006

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

5.  กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ

เรียน

3

หน่วยกิต

     5.1  เลือก

 

3

หน่วยกิต

005001

การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

3(3-0-6)

หน่วยกิต

005002

เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต

3(3-0-6)

หน่วยกิต

005003

การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                                   103     หน่วยกิต

1.  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

เรียน

85

หน่วยกิต

217110

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217120

กฎหมายแพ่งลักษณะบุคคล

2(2-0-4)

หน่วยกิต

217121

กฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217122

กฎหมายแพ่งว่าด้วยหนี้: หลักทั่วไป

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217220

กฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์สิน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217221

กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

3(3-0-6)

 

หน่วยกิต

 

217230

กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217231

กฎหมายอาญา: ภาคความผิด

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217240

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217241

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217242

กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217250

เอกเทศสัญญา 1

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217251

เอกเทศสัญญา 2

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217253

กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217320

กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัว

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217321

กฎหมายแพ่งว่าด้วยมรดก

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217350

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217351

กฎหมายภาษีอากร

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217352

กฎหมายล้มละลาย

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217360

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217361

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217362

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217363

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

2(2-0-4)

หน่วยกิต

217364

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217380

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217410

นิติปรัชญา

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217411

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2(2-0-4)

หน่วยกิต

217412

ประวัติศาสตร์กฎหมาย

2(2-0-4)

หน่วยกิต

217460

การว่าความและศาลจำลอง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217461

ระบบศาล และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

2(2-0-4)

หน่วยกิต

 

 

 

 

2.  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                เรียน

12

หน่วยกิต

2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

 

217311

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217312

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217322

สัมมนากฎหมายแพ่ง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217323

กฎหมายที่ดิน             

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217353

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217354

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217355

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการลงทุน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217356

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217357

สัมมนากฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

2.2 กฎหมายอาญา

 

 

217310

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217330

การสืบสวน สอบสวนและการคุ้มครองพยาน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217331

สัมมนากฎหมายอาญา

3(3-0-6)

หน่วยกิต

2.3 กฎหมายมหาชน

 

 

217340

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217341

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217342

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217343

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217344

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217345

ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217346

กฎหมายรัฐสภา

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217347

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการคลังของรัฐ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

 

 

 

 

217348

กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ                                     

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217349

กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                         

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217381

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217382

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217440

กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217441

กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217442

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

2.4 กฎหมายระหว่างประเทศ

 

 

217370

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217371

กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217372

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217373

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3(3-0-6)

หน่วยกิต

217374

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

หน่วยกิต

2.5 การวิจัยทางกฎหมาย

 

 

217383

ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                 

3(3-0-6)

หน่วยกิต

3.  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               เรียน

6

หน่วยกิต

217490

 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

1(0-90-0)

หน่วยกิต

217491

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย         5(0-450-0)

หน่วยกิต

217492

สหกิจศึกษา                                      6(0-640-0)

หน่วยกิต

           

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

เรียนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตรนี้ 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 3

โครงการคลินิกกฏหมาย 

Telephone : 044 009 009 # 3632 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin