ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรดนตรี

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

 
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร      25551481101333

ภาษาไทย          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Education Program in Music Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

   ชื่อย่อ   ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Music Education)

    ชื่อย่อ   B.Ed. (Music Education)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา 

          ผลิตครูดนตรีที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เก่งวิชาการ เก่งภาษา เก่งสอน มีจิตวิญญาณความเป็นครู รู้ท้องถิ่น สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะปฏิบัติด้านดนตรี เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่เยาวชน อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

ความสำคัญ 

          ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง  ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นสาขาวิชาที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกประจำการให้มีความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ดนตรี รวมถึงมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ได้แก่ พฤติกรรมซึ่งเกิดจากการรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ (Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) ของบุคคล และส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น มีความรู้ในศาสตร์วิชาครู มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามช่วงวัย อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพครูผู้สอนที่จบการศึกษาตรงสาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสรรค์งานทางดนตรีได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
           มีค่านิยมร่วม ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการทำงานของครู การพัฒนาความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครูและมีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่เข้มแข็ง มีจิตบริการต่อวิชาชีพครูและชุมชน 
 
          เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณครูและยึดมั่น  ในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ความเป็นครูด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ อุทิศตนและทุ่มเทในการเอาใจใส่ สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาการเรียนรู้และผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีความพอเพียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด
 
          เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ และมีปัญญา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้านการเงิน สุขภาพ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การสร้างสัมมาชีพและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่เรียนรู้และรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
          เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความฉลาดดิจิทัล ทักษะการทำงานเป็นทีม มีทักษะข้ามวัฒนธรรม รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา ตนเองผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
          เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ เป็นผู้มีความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระ ออกแบบกิจกรรม วางแผนและจัดการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน โดยใช้ศาสตร์การสอน เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ กิจกรรม  การเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถบูรณาการความรู้   ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหาสาระ และเทคโนโลยี (TPACK) ตลอดจนการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง ผู้เรียนและสังคม
 
          เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และใส่ใจสังคม มีความรักชาติ รักท้องถิ่น มีจิตสำนึกไทยและจิตสำนึกสากล รู้คุณค่าและส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น มีจิตอาสา และดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้ถูก รู้ผิด รู้ชอบ ชั่ว ดี กล้าปฏิเสธและต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
 

หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ใช้ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 8 ปี

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30      หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า                   103      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพครู                                          28       หน่วยกิต

กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             13       หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก            ไม่น้อยกว่า                     62       หน่วยกิต

    วิชาเอกบังคับ                                        40       หน่วยกิต

    วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า                      22       หน่วยกิต

 

 
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาดนตรี อาคาร 5

Telephone : 044 009 009 #  

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin