ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในการจัดการสารสนเทศทางด้านดิจิทัลพร้อมสำหรับสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางด้านสารสนเทศในแนวทางของไทยแลนด์ 4.0 หรือเศรษฐกิจกระแสใหม่ อีกทั้งปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารแหล่งเรียนรู้และแหล่งสารสนเทศตามบริบทของท้องถิ่นให้กับบัณฑิต  เนื่องจากแนวโน้มของประเทศในการเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรม  เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างท้องถิ่นและระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นบัณฑิตต้องประยุกต์องค์ความรู้ในการจัดการสารสนเทศตามรูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนได้ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

อีกทั้งผลจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ให้เพิ่มรายวิชาที่มีการประยุกต์หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหลักสูตร เน้นการพัฒนาหรือการจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) และพิจารณาปรับจำนวนหน่วยกิตและเนื้อหารายวิชาที่มีความยาก ด้านคุณลักษณะบัณฑิตพบว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีน้ำใจ จรรยาบรรณตามสาขาวิชาการและวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี แต่ควรพัฒนาและเน้นทักษะด้านภาษา การสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา และกิจกรรมเสริมสำหรับนักศึกษา

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

 
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 7

Telephone : 044 009 009 # 3672 


เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ NRRU

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin