ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติความเป็นมา 

         โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพัฒนาการมาจาก
"ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง ต่อมา "ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการเมือง"ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์"

ในปี 2540 ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์? ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

จากนโยบายของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานด้านวิชาการ จากการบริหารงานแบบภาควิชา มาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา จึงทำให้เกิด "โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์" บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ตามคำสั่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ที่478/2542 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2542 ทำหน้าที่รับผิดชอบ ในการผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ปีการศึกษา 2542 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับนักศึกษาภาค กศ.ปช. ศูนย์บริการให้การศึกษาปากช่องรุ่นแรก (เรียกว่า กศ.ปช. รุ่น 3 ศูนย์ปากช่อง)

ปีการศึกษา 2544 สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดศูนย์บริการการศึกษาเทศบาลตำบลบัวใหญ่ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นแรก (เรียกว่า กศ.ปช. รุ่น 5 ศูนย์บัวใหญ่)

ปีการศึกษา 2549 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนา และได้จัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอนหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ปรัชญา

         สร้างพลังสามัคคี มีธรรมาภิบาล นำวิชาการสู่ชุมชน

 วิสัยทัศน์

         ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้. ทักษะ ทางการบริหารการปกครอง ตลอดจนเป็นแหล่งบริการวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์  แก่สังคม และ ท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมนำวิชาไป พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
 2. เป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับการ บริหารองค์การ การบริหารบุคคลการบริหาร งบประมาณ และการบริหารแผนงานโครงการแก่หน่วยงานและบุคคลในท้องถิ่น
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมวิชา

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ไปปฏิบัติงานด้านบริหารระดับปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
 2. เพื่อเป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ การบริหารองค์กร การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารแผนงานโครงการแก่หน่วยงานและบุคลากรในท้องถิ่น
 3. เพื่อนำผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการและการฝึกอบรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำพร้อมที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานด้านบริหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
 2. มีความรู้และความสามารถทำการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
 3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารและสารสนเทศสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
 4. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
 6. มีความคิดสร้างสรรค์มีนิสัยใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

ประธานหลักสูตร

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต   

ดาวโหลด : โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

 

คำอธิบายรายวิชา

ดาวโหลด : บรรยายรายวิชาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคาร 36 ชั้น 3

Telephone : 044 009 009 # 3631 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin