ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแผนงานและงบประมาณ

เอกสารแผนงานและงบประมาณ

 

แบบฟอร์มของบประมาณลงทุน ปี 2565 

กรอบความต้องการสิ่งก่อสร้าง (งปม.1)

หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอของบประมารณรายจ่าย

สรุปแบบคำของบประมาณ (งปม.2)

แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

แบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็น (งปม.4)

(ตัวอย่าง) กรอบความต้องการครุภัณฑ์

(ตัวอย่าง) สรุปคำของบประมาณ (รายการสิ่งก่อสร้าง)

(ตัวอย่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์

(ตัวอย่าง) เหตุผลความจำเป็น

 

แบบฟอร์มของบประมาณบูรณาการ

แผนบูรณาการประพฤติมิชอบ

แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

แผนบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ SME

แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แบบฟอร์มโครงการตามแผนงานบูรณาการ

 

วันที่เผยแพร่ 05 พฤศจิกายน 2562