ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารสุรนารายณ์

วารสารสุรนารายณ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มวารสารสุรนารายณ์

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร และส่งไฟล์บทความได้ที่ 
e-mail : suranarai.journal@gmail.com

โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 3620

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin