ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มวารสารวิชาการ

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร และส่งไฟล์บทความได้ที่ 
e-mail : human.journal@nrru.ac.th

โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 3628 , 3620

 

Vol. 2 No. 2 (2020):

วารสารราย 6 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

วารสารราย 6 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

PUBLISHED: 2021-02-12

 

 

 

 

 

 

Vol. 1 No. 1 (2562):

วารสารราย 6 เดือน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

วารสารราย 6 เดือน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

PUBLISHED: 2020-04-30
วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin