ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญลงชื่อบริจาคโลหิตในโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชาติ
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้สนใจ
ร่วมลงชื่อบริจาคโลหิต ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

รายละเอียดโครงการและคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

โดยมีกิจกรรมโครงการในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 ชั้น 1

วันที่เผยแพร่ 02 พฤษภาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin