ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บัณฑิตยุค IT ควรมีดีที่อะไร? ”

สรุปงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บัณฑิตยุค IT ควรมีดีที่อะไร? ”

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:30 – 12:00 น.

อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ร่วมเสวนา: ตัวแทนจากบริษัท AIS, The Mall Korat, Central Plaza และกรมแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

1.ลักษณะโดยรวมของบัณฑิตที่พึงประสงค์

          บริษัท AIS, The Mall Korat และ Central Plaza ล้วนเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานในหลายมิติ กล่าวคือ AIS ประกอบกิจการทั้งทางด้านโทรคมนาคมและด้านเทคโนโลยี Central Plaza ประกอบกิจการทั้งด้านศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย สำนักงานให้เช่า และกิจการที่ร่วมมือกับแบรนด์สินค้าอื่น ดังนั้นนอกจากต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงานแล้ว ยังปรารถนาที่จะร่วมงานกับผู้ที่มีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาททางสังคม รู้จักประมาณตนและต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ผู้แทนจากกรมแรงงานจังหวัดนครราชสีมายังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า ลักษณะโดยรวมของบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับความรู้ทางธรรม ตามพระราชดำรัสในรัชกาลที่ 9 ที่กล่าวว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” คือเป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมในตนเอง

2.ทักษะเฉพาะทาง (Hard Skills) ที่จำเป็นในแต่ละสายอาชีพ

          ผู้แทนจากบริษัท AIS และ Central Plaza ต่างเห็นว่า เหตุการณ์ต่างๆในโลกยุคปัจจุบันเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ที่เข้ามาทำงานกับองค์กรจึงต้องมีทักษะในการเรียนรู้ และจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ การอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ มีทักษะทางการวิเคราะห์และการนำเสนอ หรือแม้แต่การติดตามความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) นอกจากนี้ผู้แทนจากบริษัท The Mall Korat ยังเห็นว่าผู้ที่จะเข้ามาสมัครงานจะต้องมีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน มีการจัดทำ CV ที่มีความโดดเด่น เนื้อหารายละเอียดตรงกับสายงานหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร รวมถึงการมีผลการเรียนที่ดีจะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ และความขยันของบุคคลนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่นายจ้างก็จะนำมาพิจารณาร่วมด้วย

          ผู้แทนจากกรมแรงงานจังหวัดนครราชสีมาอยากให้บัณฑิตตระหนักถึง VUCA World หรือโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง คลุมเครือและความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นคำย่อที่มาจากคำ 4 คำ คือ V-Volatility ความผันผวน U-Uncertainty ความไม่แน่นอน C-Complexity ความซับซ้อน และ A-Ambiguity ความคลุมเครือ ดังนั้นบัณฑิตจึงต้องมีทักษะในการปรับตัวตามสถานการณ์ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (Critical Thinking) ทักษะการตรวจสอบและการประเมินข้อมูล รวมถึงการมีทักษะดิจิทัล

3.ทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่สำคัญ

          ผู้แทนทั้ง 4 ท่านต่างเห็นว่า การมีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทที่ดี และมีความเป็นตัวของตนเองนั้นเป็นทักษะพื้นฐานที่บัณฑิตพึงมี นอกจากนี้ควรที่จะเพิ่มทักษะด้านการควบคุมอารมณ์ การมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) มีความยืดหยุ่นและมีทักษะการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยผู้แทนจากบริษัท AIS กล่าวเสริมว่า ที่ AIS มีแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการประเมินสุขภาพจิตโดยเฉพาะ

4.ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานควรเป็นอย่างไร จึงจะทำให้มีความสุขในงานที่ทำ

          ผู้แทนทั้ง 4 ท่านต่างเห็นว่า สิ่งแรกคือต้องปรับตัว เรียนรู้ และยอมรับวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ มีความรักและศรัทธาในสิ่งที่ทำ (To Love what you do) รวมถึงมีความรักและเคารพเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความเห็นต่าง โดยผู้แทนจากบริษัท AIS กล่าวย้ำว่าบุคลากรควรมีความ Fit ทั้งร่างกายและมีความพร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท้าทาย ผู้แทนจาก Central Plaza กล่าวเสริมว่าการทำงานควรมีความสมดุลทั้งการงาน การใช้ชีวิต และการเงิน ผู้แทนจาก The Mall Korat กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับบริบทขององค์กร ยอมรับในวิถีขององค์กร และเรียนรู้ที่จะขอบคุณทุกโอกาสที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน เพราะทุกโอกาสล้วนช่วยพัฒนาตัวเราเอง และสุดท้ายผู้แทนจากกรมแรงงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดสรรเวลาในการทำงานที่พอเหมาะพอดีจะช่วยทำให้การทำงานกับการใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ตามแนวคิดการทำงานแบบ Work-Life Integration ที่เป็นการทำงานแบบผสานงานกับการใช้ชีวิตเข้าด้วยกันภายใต้การบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ   

5. สรุป

          บัณฑิตยุค IT ควรเข้าใจตนเองว่ามีความถนัดด้านใด ปฏิบัติตนตามกาลเทศะ มีความเป็นตัวของตัวเองภายใต้ความอ่อนน้อมถ่อมตน นอกจากนี้ยังต้องมี 2 ทักษะที่สำคัญคือ 1) ทักษะในความรู้เฉพาะด้านสำหรับการประกอบอาชีพ (Hard Skills) เช่น ทักษะดิจิทัล ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคัดเลือกข้อมูล และทักษะการนำเสนอ เป็นต้น 2) มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) โดยเฉพาะการรู้จักเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับบริบทขององค์กร มีความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเมื่อก้าวเข้าสู่การทำงานก็สามารถเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตนเองตามวัฒนธรรมขององค์กร มีความรักและศรัทธาต่องานที่ทำ มีความเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข

วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin